Search
Home arrow Information
Canada - Introduction Print

   Information  

The Canada Visa Application Centres in Ho Chi Minh City and Hanoi are operated by IOM in partnership with VFS.

CVAC HCMC:
Ground Floor, 162 Pasteur, PDD Building, District 1, HCMC, Ho Chi Minh City, Vietnam

CVAC Hanoi:
Floor 12A, CMC Building, Duy Tan St., Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

To track visa applications submitted before 18 September 2013 please contact the Canadian Consulate in Ho Chi Minh City directly on +84 (8) 3827 9899 or email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

To track your application submitted on or after 18 September 2013: http://vfsglobal.ca/canada/vietnam/track_your_application.html

For information about the visa application process: http://vfsglobal.ca/canada/vietnam/index.html

For information about fees:
Visa processing fees:
http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/visas/fees-frais.aspx?lang=eng

CVAC services fees:
http://vfsglobal.ca/canada/vietnam/service_charge_schedule.html

To complete a consent form for CVAC services, please follow the steps here: http://vfsglobal.ca/canada/vietnam/index.html

From 18 September 2013, Canada Visa Application Centres (CVAC) in Hanoi and Ho Chi Minh City will be operated by IOM in partnership with VFS Global. This new partnership is part of a contract awarded by the Government of Canada and will enhance service delivery for clients in Viet Nam.

Also, from the 18th September 2013, the telephone number and fax number of the Canadian Visa Application Centre in Hanoi will be changed to as follows: Tel.: +84 4 3795 7103 and Fax: +84 4 3795 5883.

Please see here for more information about the change of CVAC service providers:Canada Visa Application Centres for Residents of Viet Nam Start New Operations with Enhanced Services in Ha Noi and Ho Chi Minh City

Your visa application will not be affected by the changes, and CVAC will continue to provide high-quality visa services.

Kính gửi quý khách,

Từ ngày 18 tháng 9 năm 2013, Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điều hành bởi IOM với sự cộng tác của VFS Global. Quan hệ đối tác này là một phần của Thỏa thuận với Chính phủ Canada và nhằm cung cập dịch vụ tăng cường cho các đương đơn tại Việt Nam.

Cũng từ ngày 18 tháng 9 2013 số điện thoại và số fax của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada tại Hà Nội sẽ thay đổi như sau: số điện thoại: +84 4 3795 7103 và Fax: +84 4 3795 5883.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi/thắc mắc gì xin vui lòng hỏi nhân viên CVAC.

Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin Thị thực Canada cho thường trú nhân Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động mối nhằm nâng cao chất lượng phục vụ

Hồ sơ xin thị thực Canada của quí vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sắp tới và CVAC sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ có chất lượng cao tới quí vị.

Notice of Return of Applications

Please be advised that all applications submitted between 18 August 2013 – 18 September 2013 must use a pre-paid courier service for the return of their visa decision. While we upgrade our service and processing systems, new applications submitted during this time will not be able to be returned in person via the CVAC. We thank you for your understanding. Please ask the CVAC staff if you have any questions.

Thông Báo Gửi Trả Kết Quả Xét Duyệt Thị Thực

Xin lưu ý: Tất cả các hồ sơ nộp trong thời gian từ 18 tháng 8 đến 18 tháng 9 năm 2013 phải sử dụng dịch vụ bưu điện trả trước để gửi trả quyết định cấp thị thực. Trong thời gian này chúng tôi nâng cấp dịch vụ và hệ thống xử lý, do đó các hồ sơ mới nộp trong thời gian này sẽ không được trả lại trực tiếp thông qua CVAC.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

 

Canada Visa Application Centre

Information

contact us | print this page | site map | copyright & disclaimer | RSS 2.0